• Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.)
  • Συστάσεις / Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων.
  • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ του Κ.Β.Σ.
  • Μετατροπές – συγχωνεύσεις – λύσεις  και  εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος.
  • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), Λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων.
  • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών.
  • Υπολογισμός Μισθοδοσίας – Διαχείρισης Προσωπικού και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών σχετικά  με αυτή (Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας κ.λ.π.).
  • Τη σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. μέσω Internet.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών.

Σύνταξη και υποβολή προσφυγών και ενστάσεων για φορολογικές – εργασιακές και ασφαλιστικές διαφορές.