Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.)
  • Συστάσεις / Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων.
  • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ του Κ.Β.Σ.

περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες

Στην “G.P.Accounting“ έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα να εντάσσουμε με μοναδικό τρόπο τις στρατηγικές επιλογές με το φορολογικό πλαίσιο που υπηρετεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας,

περισσότερα